Algemene voorwaarden

Artikel - Algemeen

1       LIV Lekker In je Vel zal in de algemene voorwaarden als Gebruiker worden vermeld.

  • 2De hoofdboeker wordt in de algemene voorwaarden Opdrachtgever genoemd.

Artikel - Offertes en aanbiedingen

3      Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 

4      Gebruiker kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

  • 5Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

Artikel – Reserveren, annuleren, wisselen van deelnemer

6      Aanmelden en reserveren gebeurt door invullen van het boekingsformulier op de LIV Lekker In je Vel website, telefonische reservering of door het sturen van een email naar LIV Lekker In je Vel.

7      Indien de Opdrachtgever ook vliegtickets reserveert via LIV Lekker In je Vel dan is de Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het foutloos doorgeven van de volledige voor en achternaam zoals in paspoort vermeld.

8      De check op het vermelden van de juiste namen op de tickets door de vliegtuigmaatschappij is de

verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Indien de namen niet correct zijn, dan zullen de daaruit

voortvloeiende kosten voor rekening van de Opdrachtgever komen.

9      BTW en boekings- en administratiekosten zijn voor LIV diensten in de vermelde prijzen verrekend. 

10    Personen onder 18 jaar kunnen niet deelnemen aan LIV vakanties.

11   Bij annulering wordt de hoofdboeker aansprakelijk gehouden voor het betalen van de reissom voor de door hem/haar geplaatste reservering en aangemelde personen. Gebruiker zal bij annulering annuleringskosten doorberekenen volgens artikel 12.

12    Wij raden aan om een annuleringsverzekering af te sluiten. Annuleringen dienen schriftelijk via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. plaats te vinden. Bij annulering zullen wij verder, naast de kosten van de vliegtickets, vergoedingen doorberekenen aan Opdrachtgever. Bij annuleringen van meer dan 10 weken voor vertrekdatum, blijven de kosten van het ticket en de administratiekosten (10%) van kracht; bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de reis berekent Gebruiker 50% van de reissom door aan Opdrachtgever; bij annulering vanaf de 8e dag voor aanvang van de reis komt 100% van de reissom voor rekening van Opdrachtgever;

13    Het is mogelijk om tot kort voor vertrek de ene deelnemer door een andere deelnemer te laten vervangen. De kosten van vliegtickets wijzigen en eenmalige administratiekosten van 25 euro, worden doorberekend aan Opdrachtgever. 

14    Het is mogelijk om de boeking na bevestiging te wijzigen. Hiertoe gelden eenmalige administratiekosten van 25 euro. Alle bijkomende kosten en de kosten van vliegtickets wijzigen komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel - Overmacht

15   Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

16   Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

17   Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 3 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

  • 18Voor zover Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
  • 19Gebruiker behoudt zich het recht voor om als gevolg van omstandigheden zoals genoemd in artikel 16 de dienst aan te passen. Gebruiker informeert de opdrachtgever hierover.
  • 20Een luchtvaartmaatschappij mag tot kort voor vertrek de vliegtijden nog aanpassen. Hiervoor draagt Gebruiker geen verantwoordelijkheid.

Artikel - Reissom, betaalwijze en reisbescheiden

21   De reissom bestaat uit de transfer van en naar de luchthaven van Faro, het hotelverblijf, de maaltijden/ sappen, het standaardprogramma. De reissom is exclusief vliegticket.

22    Bij reserveringen van een vliegticket dient het bedrag voor het vliegticket binnen 24 uur te zijn gestort op de LIV Lekker In je Vel bankrekening. Na ontvangst zal Gebruiker de tickets definitief reserveren. Indien de betaling niet binnen 24 uur wordt ontvangen, zijn eventuele prijsveranderingen voor rekening van Opdrachtgever .

23    Bij de boeking is een aanbetaling van 10% van de totale reissom verplicht. De aanbetaling dient binnen 10 dagen na boeking op de LIV Lekker In je Vel rekening te zijn bijgeschreven. Het restant bedrag dient uiterlijk 4 weken voor vertrek op de LIV bankrekening te zijn bijgeschreven. Indien het restant bedrag niet uiterlijk 4 weken voor vertrek ontvangen is en de betaling uitblijft, dan beschouwt LIV de boeking als geannuleerd en zal annuleringskosten (50% van de totale reissom) doorberekenen.  

24    Indien de boeking binnen 6 weken voor vertrek plaatsvindt, dient de volledige reissom binnen 48 uur te worden voldaan.

25    Indien de tickets via LIV Lekker In je Vel zijn gereserveerd, ontvangt Opdrachtgever de tickets uiterlijk 5 dagen voor vertrek. Bij een lastminute boeking kan Gebruiker afwijken van deze 5 dagen voor vertrek: Gebruiker zorgt ervoor dat de tickets op tijd bij Opdrachtgever zijn. 

26    Het doorberekenen van gewijzigde tarieven, belastingen door de vliegtuigmaatschappij komt voor rekening van  Opdrachtgever.

27    Indien Opdrachtgever niet tijdig aan betaalverplichtingen heeft voldaan, zal over het nog openstaande bedrag een rentepercentage van 5% berekend worden. Ook is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de eventuele incassokosten.

28    Opdrachtgever is verantwoordelijk voor informeren van en verspreiding van de reisbescheiden onder de overige deelnemers van deze boeking. Opdrachtgever zorgt zelf voor de benodigde reisdocumenten als bijvoorbeeld paspoort en verzekeringen.

Artikel – aansprakelijkheid, vrijwaring en klachten

29    Gebruiker zal de overeenkomst naar best inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

30    Deelnemer is verantwoordelijk voor het naleven van de regels en richtlijnen die LIV Lekker In je Vel medewerkers aangeven, teneinde de uitvoering van de reis positief te beïnvloeden. 

31    Deelnemer wordt geacht de algemene voorwaarden van LIV Lekker In je Vel gelezen en begrepen te hebben.

32    Indien deelnemer de reis niet naar verwachting vindt verlopen, wordt deelnemer geacht dit direct ter plekke te melden bij Opdrachtgever. Dit kan schriftelijk via email of persoonlijk bij de programmaleiding. Indien dit niet heeft plaatsgevonden, zal eventueel recht op schadevergoeding komen te vervallen.

33    Indien de klacht ter plekke niet naar tevredenheid is afgehandeld, dient deelnemer een formele klacht binnen 10 dagen na het verblijf in te dienen. Dit kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Klachten die niet ter plekke reeds gemeld zijn, zullen niet in behandeling worden genomen.

34    Gebruiker zal deelnemer ondersteunen, indien de reis niet naar verwachting van deelnemer verloopt. Het gaat hierbij om reële verwachtingen die de deelnemer op basis van hetgeen is afgesproken mag hebben. 

35   Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

36   Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

37   Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal 1 keer de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

38   De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

39   Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

40    Indien de reis niet naar verwachting verloopt wegens omstandigheden die zowel niet aan LIV Lekker In je Vel als aan deelnemer te wijten zijn, dan draagt iedere partij de kosten van zijn eigen verantwoordelijkheidsgebied.

41   De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel – toepasselijk recht en intellectueel eigendom

42   Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. 

43   Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie over deelnemer ter kennis van derden wordt gebracht.

Copyright LIV lekker In je Vel, februari 2012

Logo Barada opleiding w

Barada Nederland Contact

Reijerscop 10
3454 HW De Meern
06 467 32 346
info@barada.nl

Openingstijden:

Dinsdag - Zaterdag 9.00 - 18.00

 

Overige diensten

www.barada.nl
www.baradacoaching.nl